BELEIDSPLAN

Aandachtsgebieden

De werkzaamheden van Stichting Jong Talent Westland houden verband met de doelstellingen die in de oprichtingsakte zijn vastgelegd.

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 •  het maken van verbindingen tussen diverse sociale klassen in de samenleving, diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen, waardoor de weerbaarheid van kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren wordt verbeterd;
 • het bevorderen en mede mogelijk maken van onderzoek naar de structurele verbetering van de positie van kansarme kinderen en jongeren;
 • het initiëren en ondersteunen van activiteiten ten behoeve van kansarme, kwetsbare en/of talentvolle kinderen en jongeren die woonachtig zijn in het Westland;
 • het bevorderen van onderwijs aan kansarme, kwetsbare en/of talentvolle kinderen en jongeren, waarbij een achterstand of hindernis – ontstaan om welke reden dan ook – kan worden weggenomen of verkleind;
 • het bevorderen en/of mede mogelijk maken van deelname aan sportactiviteiten door kansarme, kwetsbare en/of talentvolle kinderen en jongeren.
 • eraan bijdragen dat kansarme, kwetsbare en/of talentvolle kinderen en jongeren kennis kunnen maken met kunst en cultuur en evenementen die op dat vlak worden georganiseerd of door de stichting worden geïnitieerd.

De activiteiten die Stichting Jong Talent Westland initieert kunnen een eenmalig karakter hebben. Hierbij zal het (maatschappelijke of persoonlijke) effect van de bijdrage waarschijnlijk eerder van korte duur zijn. Het verdient evenwel de voorkeur om een blijvende verbetering van de positie of de omgeving van de betrokken kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren na te streven.

Wijze van fondsenwerving

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 •  opbrengsten van het door de stichting aangehouden vermogen, waaronder mede begrepen de opbrengsten (dividenden) van aandelen in kapitaalvennootschappen;
 • periodieke en andere giften als bedoeld in de artikelen 6.32, 6.34 en 6.35 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (of de regelgeving die daarvoor in de toekomst eventueel in de plaats komt);
 • giften als bedoeld in artikel 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (of de regelgeving die daarvoor in de toekomst eventueel in de plaats komt);
 • subsidies en bijdragen;
 • erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen en alle andere verkrijgingen en baten.

Voor het overige zullen fondsen met name worden geworven in de zakelijke relatiesfeer van de bestuurders van de stichting.

 Het is geen doelstelling van de stichting om actief vermogen te verwerven of subsidies en bijdragen te verkrijgen. Het vermogen zal met name worden gevormd door de periodieke en andere giften die aan de stichting worden gedaan en de opbrengsten van — al dan niet krachtens een schenking verplicht — aangehouden vermogensrechten.